TOPOGRAFÍA

Levantamentos topográficos. Levantamento de detalle do terreo, edificacións, redes de servizos subterráneos, liñas eléctricas… mediante a utilización do instrumental máis adecuado segundo corresponda: estación total, GNSS (GPS), dron, láser escáner.

Nubes de puntos. Confección de nubes de puntos por medio de láser escáner, fotogrametría terrestre e aérea.

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo con resolucións de 2-5 cm por píxel.

Modelo dixital do terreo. Obtención de modelos dixitais do terreo de elevacións, pendentes, orientación de caras, cuncas hidrográficas…

Proxectos de urbanización.

Movemento de terras. Cálculos de volume de terras executados ou por executar. Informes de cubicacións. Perfil lonxitudinal e transversal.

Deseño de obra. Deseño de viais, plataformas, balsas, excavacións, terrapléns, recheos…

Reformulos. Reformulo sobre o terreo de marcos de fincas, obra civil, redes subterráneas, planeamentos urbanísticos, dominio público, liñas eléctricas, estruturas...

Control de movementos de terras. Control de estabilidade de taludes.

Control de obras. Análise e seguimento de obras.

Levantamentos topográficos. Levantamento de detalle do terreo, edificacións, redes de servizos subterráneos, liñas eléctricas… mediante a utilización do instrumental máis adecuado segundo corresponda: estación total, GNSS (GPS), dron, láser escáner.

Nubes de puntos. Confección de nubes de puntos por medio de láser escáner, fotogrametría terrestre e aérea.

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo con resolucións de 2-5 cm por píxel.

Modelo dixital do terreo. Obtención de modelos dixitais do terreo de elevacións, pendentes, orientación de caras, cuncas hidrográficas…

Proxectos de urbanización.

Movemento de terras. Cálculos de volume de terras executados ou por executar. Informes de cubicacións. Perfil lonxitudinal e transversal.

Deseño de obra. Deseño de viais, plataformas, balsas, excavacións, terrapléns, recheos…

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Reformulos. Reformulo sobre o terreo de marcos de fincas, obra civil, redes subterráneas, planeamentos urbanísticos, dominio público, liñas eléctricas, estruturas.

Control de movementos de terras. Control de estabilidade de taludes.

Control de obras. Análise e seguimento de obras.

 • levantamiento-topografico
 • mde-datos-lidar
 • calculo-volumen-agua
 • volumen-tierras-excavacion-relleno-terraplen
 • estacion-total-gps-topografia-martin-canoura

SIX, CARTOGRAFÍA

Sistemas de Información Xeográfica. Elaboración de todo tipo de información xeográfica baixo a metodoloxía SIX, aproveitando así a gran vantaxe dos SIX de ter a información gráfica ligada a información alfanumérica.

CAD a SIX (GIS). Conversión de información en formato CAD a formatos compatibles con sistemas de información xeográfica (shapefile, gml, kml, geopackage, geojson, wkt, csv… ).

Elaboración de RBDA de parques eólicos, autovías, etc.

Bases de datos gráficas. Creación de bases de datos gráficas (sqlite, postgis…)

Análise de datos espaciais. Análise, filtrado, consulta e creación de novos datos espaciais e alfanuméricos mediante todo tipo de xeoprocesos.

SIX para seguimento de obra. Realización de sistemas de información xeográfica para un control gráfico e alfanumérico do progreso da obra.

Mapas temáticos.

Dixitalización e xeorreferenciación de planos antigos ou que carecen de xeorreferenciación.

Sistemas de Información Xeográfica. Elaboración de todo tipo de información xeográfica baixo a metodoloxía SIX, aproveitando así a gran vantaxe dos SIX de ter a información gráfica ligada a información alfanumérica.

CAD a SIX (GIS). Conversión de información en formato CAD a formatos compatibles con sistemas de información xeográfica (shapefile, gml, kml, geopackage, geojson, wkt, csv… ).

Elaboración de RBDA de parques eólicos, autovías, etc.

Bases de datos gráficas. Creación de bases de datos gráficas (sqlite, postgis…)

Análise de datos espaciais. Análise, filtrado, consulta e creación de novos datos espaciais e alfanuméricos mediante todo tipo de xeoprocesos.

SIX para seguimento de obra. Realización de sistemas de información xeográfica para un control gráfico e alfanumérico do progreso da obra.

Mapas temáticos.

Dixitalización e xeorreferenciación de planos antigos ou que carecen de xeorreferenciación.

 • Plano-accesos-ferrocarril
 • shapefile-arcgis-qgis-sig
 • mapa-temático-UTM-coordenadas
 • RBDA-parcelas-afectadas-catastro
 • RBDA-listado-parcelas-afectadas

CATASTRO, REXISTRO

Coordinación catastro e rexistro. Elaboración de informes de validación gráfica GML. Lei 13/2015 de reforma da Lei Hipotecaria.

Subsanacións de catastro. Resolucións de discrepancias con catastro, alegacións, cambios de titular, recursos de reposición, etc.

Certificado de xeorreferenciación con coordenadas para inscrición de obra nova.

Informes periciais.

Rexistro da propiedade. Asesoramento en inmatriculacións e inscricións no rexistro da propiedade.

Reparcelación. Cálculo e solicitude de licenzas de agrupación, agregación, segregación e división de fincas.

Coordinación catastro e rexistro. Elaboración de informes de validación gráfica GML. Lei 13/2015 de reforma da Lei Hipotecaria.

Subsanacións de catastro. Resolucións de discrepancias con catastro, alegacións, cambios de titular, recursos de reposición, etc.

Certificado de xeorreferenciación con coordenadas para inscrición de obra nova.

Informes periciais.

Rexistro da propiedade. Asesoramento en inmatriculacións e inscricións no rexistro da propiedade.

Reparcelación. Cálculo e solicitude de licenzas de agrupación, agregación, segregación e división de fincas.

 • segregar-agrupar-cabida-catastro
 • gml-inspire-catastro-ivga
 • medicion-paracela-finca-agrupacion-segregacion

XESTIÓN DA PROPIEDADE

Localización de parcelas mediante a utilización de cartografía catastral, fotografía aérea e documentación varia actual e histórica.

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Medición de fincas. Cálculo de superficie, xeorreferenciación de marcos, comprobación e cotexo da diferente documentación dos bens.

Afeccións da propiedade. Enumeración de posibles afeccións que afecten ó ben: terreo urbanizable ou non urbanizable, fronte mínimo de parcela, afección de patrimonio, DPMT (costas), espazo protexido, etc.

Documentación gráfica. Realización de planos e fotografías aéreas xeorreferenciadas.

Segregación, división, agrupación e agregación de parcelas.

Escrituras. Modificación e actualización de escrituras de propiedade.

Visor de parcelas e edificacións. Creación de arquivos dixitais cos bens inmobles solicitados para visualizar en Google Earth ou nun sistema de información xeográfica (QGIS, ArcGIS, gvSIG…)

Legalización de pozos de auga.

Localización de parcelas mediante a utilización de cartografía catastral, fotografía aérea e documentación varia actual e histórica.

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Medición de fincas. Cálculo de superficie, xeorreferenciación de marcos, comprobación e cotexo da diferente documentación dos bens.

Afeccións da propiedade. Enumeración de posibles afeccións que afecten ó ben: terreo urbanizable ou non urbanizable, fronte mínimo de parcela, afección de patrimonio, DPMT (costas), espazo protexido, etc.

Documentación gráfica. Realización de planos e fotografías aéreas xeorreferenciadas.

Segregación, división, agrupación e agregación de parcelas.

Escrituras. Modificación e actualización de escrituras de propiedade.

Visor de parcelas e edificacións. Creación de arquivos dixitais cos bens inmobles solicitados para visualizar en Google Earth ou nun sistema de información xeográfica (QGIS, ArcGIS, gvSIG…)

Legalización de pozos de auga.

 • visor-parcelas-google-earth-SIG-GIS